Ontwerp-besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Couperuslaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen voor de bouw van woningen in het plangebied Couperuslaan
(NL. IMRO.0777.0139COUPERUSLAAN-2001). Het betreft hogere waarden wegverkeerslawaai ten gevolgde van de Couperuslaan van maximaal 54 dB.

Het ontwerp-besluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Couperuslaan en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het voornemen tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze hogere waarde Wgh Couperuslaan”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 15 mei 2019