Ontwerp besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Van Bergenpark Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen voor de bouw van woningen in het plangebied Van Bergenpark. Het betreft hogere waarden wegverkeerslawaai ten gevolge van de Vijfhuizenweg van maximaal 56 dB en spoorweglawaai van maximaal 64 dB. Het ontwerp besluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Alle onderwerpen → Plannen en (ver)bouwen → Bestemmingsplannen → Van Bergenpark. Gedurende de periode 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het voornemen tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl → Etten-Leur digitaal → aansprakelijk stellen, bezwaar, klacht en zienswijze → zienswijze indienen).                                                                                                                     

Etten-Leur, 1 mei 2019