Ontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 het ontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark (NL.IMRO.0777.0134VANBERGENPARK-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner → Alle onderwerpen → Plannen en (ver)bouwen → Bestemmingsplannen → Van Bergenpark. Daarnaast zijn het ontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark en onderzoeken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark heeft betrekking op de gronden gelegen tussen de Vijfhuizenweg, Pastoor Binckstraat, Leurse Branden, Lichttorenhoofd/Van Bergenplein, achterzijde percelen Lange Brugstraat 14 t/m 28, Kapelstraat, Kerkstraat en Kasteellaan. Dit ontwerp maakt het mogelijk om in het gebied appartementen en grondgebonden woningen te bouwen. Daarnaast is er ruimte om de daarbij behorende voorzieningen zoals wegen, parkeren en groen aan te leggen. Gedurende de periode 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl → Etten-Leur digitaal → aansprakelijk stellen, bezwaar, klacht en zienswijze → zienswijze indienen).                                                                                                                      

Etten-Leur, 1 mei 2019