Ontwerpbesluit ‘Wijzigingsplan de Streek, 2012, patiowoningen Markiezaathof’ Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om de bestemmingen van delen van de gronden gelegen aan het Markiezaathof te wijzigen zodat het mogelijk wordt om extra zes patio-woningen te bouwen. Het is een wijziging zoals bedoeld in artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbesluit, de plantoelichting, planregels en planverbeelding van het ‘Wijzigingsplan de Streek, 2012,  patiowoningen Markiezaathof’ (NL.IMRO.0777.0135MARKIEZAATHF-2001) liggen gedurende de periode 30 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4, Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > alle onderwerpen > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Markiezaathof.  Daarnaast zijn de plantoelichting, de planregels en de planverbeelding ook raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl → Etten-Leur digitaal → aansprakelijk stellen, bezwaar, klacht en zienswijze → zienswijze indienen).                                                                                                                      

Etten-Leur, 29 mei 2019