Herontwikkeling GGz-terrein

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat de gemeente Etten-Leur op 23 april 2019 een exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met Nederlandse Bouw Unie Projectontwikkeling III B.V. met betrekking tot het voormalige GGz terrein in de gemeente Etten-Leur, sectie D, nummers 1565, 1567, 1691 en 2037.

De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie op het genoemde perceel van:

  1. Maximaal 225 woningen;
  2. Waarvan 20% sociale huurappartementen en
  3. Waarvan 5% middeldure huurappartementen conform Verordening Doelgroepenbeleid vastgesteld in raadsvergadering van 12 november 2018

De gemeente heeft de intentie uitgesproken haar medewerking te verlenen aan het verzoek en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen. Informatie: afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer (076) 5024460.