Omgevingsvisie en planMER

Najaar 2017 stelde de gemeenteraad vast de ‘Verkenning omgevingsvisie: kompas voor 2030’. Deze verkenning vormt een bouwsteen voor de omgevingsvisie: een integraal strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De gemeenteraad geeft in de omgevingsvisie richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen in Etten-Leur waaronder de aanwijzing van toekomstige bouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied. De omgevingsvisie bevat tevens kaders voor toekomstige regelgeving en vergunningverlening. Vanwege de gevolgen van sommige ruimtelijke ontwikkelingen op de leefomgeving is het belangrijk om vroegtijdig en volwaardig de belangen vanuit milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid een plek te geven. Een planmilieueffectrapport (planMER) helpt om deze belangen objectief in beeld te brengen. Het rapport maakt straks deel uit van omgevingsvisie. De resultaten helpen de gemeenteraad bij het maken van keuzes. Voorafgaand aan het opstellen van het planMER stelt de gemeenteraad de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau’ vast. Deze notitie bevat de uitgangspunten voor het op te stellen rapport. De gemeenteraad behandelt de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau planMER omgevingsvisie Etten-Leur’ in zijn vergadering van 20 mei. Het besluit tot vaststelling wordt apart bekend gemaakt. Gedurende zes weken kan dan een ieder een reactie indienen. Naar verwachting is in het vierde kwartaal 2019 een concept voor de omgevingsvisie en de planMER gereed. Begin 2020 is er gelegenheid om op beide documenten te reageren. Nadere informatie over de omgevingsvisie en de planMER vindt u op www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen > Omgevingsvisie.

Etten-Leur, 8 mei 2019