Ontwerp-bestemmingsplan Couperuslaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode van 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Couperuslaan” (NL.IMRO.0777.0139COUPERUSLAAN-2001). Het bestemmingsplan “Couperuslaan” voorziet in de bouw van 4 appartementsgebouwen aan de Couperuslaan 18 te Etten-Leur.

Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels, planverbeelding en bijbehorende onderzoeken, is in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur in te zien. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Couperuslaan en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het ontwerp-bestemmingsplan “Couperuslaan” bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Couperuslaan”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’. (https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 8 mei 2019