Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Withof Complex, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vast te stellen voor de nieuwbouw van appartementen aan de Bisschopsmolenstraat. Het betreft appartementen die opgenomen zijn in het ontwerpbestemmingsplan Withof Complex (NL.IMRO.0777.0150WITHOFCOMPLEX-2001). Het ontwerpbesluit en het akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Withof Complex. Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het voornemen tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder Withof Complex een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

 

Etten-Leur, 20 mei 2020