Overeenkomst Slagveld 17, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten voor de herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De herziening maakt een wijziging van de agrarische bestemming naar wonen mogelijk aan Slagveld 17 (kadastraal bekend als sectie O, nummers 1144, 2019, 2020, 2021, 2022).

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt van 28 tot en met 10 juni ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Slagveld 17.

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Etten-Leur, 27 mei 2020