Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan de omzetting van enkele agrarisch bestemde percelen in het gebied Kelsdonk-Zwermlaken in een natuurbestemming voor de verdere aanleg van natuur in dit gebied. Het gaat hierbij om de percelen kadastraal bekend als ETN01.O.1198, ETN01.O.1188, ETN01.O.1190, ETN01.O.1197, ETN01.O.1202 en ETN01.O.1200, zoals ook aangegeven op de planverbeelding.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken’ (NL.IMRO.0777.0182WPNATKELSZWERM-3001), inclusief de daaraan ten grondslag liggende stukken, liggen gedurende de periode 11 mei tot en met 21 juni 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode 11 mei t/m 21 juni 2023 kan tegen het besluit tot ongewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 10 mei 2023