Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Wildert 21, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 lid1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van Wildert 21 hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van de agrarische bestemming in een woon- en tuinbestemming.

Het wijzigingsbesluit inclusief het vastgestelde wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0120WPWILDERT21-3001) liggen gedurende de periode van donderdag 8 november 2018 tot en met donderdag 20 december 2018 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Wildert 21 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpwijzigingsbesluit alsmede die belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen, kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op het verzoek beslist is.

Etten-Leur, 7 november 2018