Vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied, Bollenstraat 6’ , Etten-leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 oktober 2018 het plan ‘Herziening Buitengebied, Bollenstraat 6’ (NL.IMRO.0777.0117BOLLENSTRAAT6-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel van het glastuinbouwbedrijf aan de Bollenstraat 6. De agrarische bestemming wordt opgeheven, de voormalige bedrijfswoning krijgt een (burger)woonbestemming en er worden twee woonbestemmingen aan de Bollenstraat toegevoegd. Daarnaast wordt de landschappelijke inpassing planologisch vastgelegd.

Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken, waaronder het raadsvoorstel en het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 15 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 voor iedereen ter inzage. Deze stukken kunnen tijdens openingstijden worden ingezien in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.etten-leur.nl >plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Bollenstraat 6. U treft dan de stukken aan in pdf-bestand. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal raadplegen via de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de hiervoor genoemde periode kan alleen door een belanghebbende die redelijkerwijze niet in de gelegenheid is geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt ook binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Dan treedt het besluit tot vaststelling van de Hogere waarden Wet geluidhinder niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 14 november 2018