Vaststelling Hogere Waarden Wet geluidhinder Bollenstraat 6 , Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vast te stellen ten behoeve van twee nieuw te bouwen woningen aan de Bollenstraat 6. Voor het plan is tevens een bestemmingsplanprocedure ‘herziening Buitengebied Bollenstraat 6’ doorlopen.

Het besluit en het akoestisch onderzoek, liggen met ingang van 14 november 2018 gedurende zes weken (tot en met 27 december 2018) voor iedereen ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4.  Deze stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl> plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Bollenstraat 6. Gedurende de hiervoor genoemde periode kan alleen door een belanghebbende die redelijkerwijze niet in de gelegenheid is geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit, beroep worden ingesteld beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt ook binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Dan treedt het besluit tot vaststelling van de Hogere waarden Wet geluidhinder niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 14 november 2018