Kennisgeving ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat het ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai gedurende zes weken (van 21 november tot en met 1 januari 2020) ter inzage ligt in het Stadskantoor.

Inhoud
Het ontwerp-saneringsprogramma omvat het akoestische onderzoek en een verzoek om een subsidie te verkrijgen voor het toepassen van een stiller type wegdek op de Attelakenseweg, Anna van Berchemlaan en Spoorlaan. Het omvat ook het verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om voor alle 81 woningen een hogere waarde vast te stellen. De genoemde woningen komen in aanmerking voor een aanvullend onderzoek naar de noodzaak voor eventuele geluidwerende gevelmaatregelen, zodat een goed akoestisch binnenklimaat wordt bereikt. Alleen woningen die in de saneringslijst worden genoemd komen in aanmerking voor sanering.

Het ontwerp-saneringsprogramma bestaat uit de volgende documenten:
1.            Een aanvraagformulier, waarmee de gemeente het saneringsprogramma indient bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (formulier UK/S met bijlagen);
2.            Akoestisch onderzoek.

Zienswijzen
Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen bij voorkeur schriftelijk over het ontwerp-saneringsprogramma een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. Zienswijze ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier “Zienswijze indienen”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw Marianne Nobel via tel. 14 076 of e-mail marianne.nobel@etten-leur.nl.

Beroep
De definitieve vaststelling van het saneringsprogramma en bijbehorende hogere waarden zal plaatsvinden door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De verleende hogere waarden worden in het Kadaster vastgelegd. Alleen belanghebbenden, die tijdig (schriftelijk en/of mondeling) zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp-saneringsprogramma, kunnen later beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Etten-Leur, 20 november 2019