Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Van Bergenpark Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op 20 augustus 2019 hogere waarden Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de bouw van woningen in het plangebied Van Bergenpark (NL.IMRO.0777.0134VANBERGENPARK-3001). Het betreft hogere waarden wegverkeerslawaai ten gevolge van de Vijfhuizenweg van maximaal 56 dB en spoorweg-lawaai van maximaal 64 dB. Het vaststellingsbesluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 7 november 2019 tot en met 19 december 2019 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Plannen en (ver)bouwen → Bestemmingsplannen → Van Bergenpark. Gedurende de periode 8 november 2019 tot en met 19 december 2019 kan tegen het besluit van 20 augustus 2019 tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Van Bergenpark beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij burgemeester en wethouders een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-besluit alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot burgemeester en wethouders te wenden. Het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor het Van Bergenpark treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder plangebied van Bergenpark is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen het vaststellingsbesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is

Etten-Leur, 6 november 2019