Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen inzake zonnepark Bollendonkseweg in Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied” ten behoeve van de realisatie van een zonnepark aan de Bollendonkseweg. De omgevingsvergunning voorziet in het realiseren van een zonnepark op de voormalige stortplaats op het perceel, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie O, nummer 108, plaatselijk bekend Bollendonkseweg, ongenummerd. De omgevingsvergunning is bij de gemeente Etten-Leur bekend onder zaaknummer 2019OG0229-01.

 

Procedure

De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de vergadering van 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben van 22 augustus tot en met 2 oktober 2019 ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingebracht. In de vergadering van 22 oktober 2019 heeft de raad een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Op 28 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend.

 

Inzien omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 7 november tot en met 18 december ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Daarnaast is de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl, via ‘Plannen en (ver)bouwen’ > ‘Vergunning, melding en informatievoorziening’ > ‘Zonnepark Bollendonkseweg’. Tevens zijn deze stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.0777.OVZONPARKBDW-3001).

 

Beroep

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van donderdag 7 november tot en met woensdag 18 december 2019 beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. In principe staat het beroep open voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht over de ontwerp-omgevingsvergunning. Voorts kunnen belanghebbenden – voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

 

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

 

Etten-Leur, woensdag 6 november 2019