Ontwerpbestemmingsplan Hoge Neerstraat 2, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 het ontwerpbestemmingsplan Hoge Neerstraat 2 (NL.IMRO.0777.0161HOGENEERSTR2 -2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Hoge Neerstraat 2. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan Hoge Neerstraat 2 en de onderzoeken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan Hoge Neerstraat 2 heeft betrekking op de gronden gelegen tussen Vlaamse Schuur, de Hoge Neerstraat en de perceelsgrens aan de achterzijde van de woningen aan het Karnhuis. Dit ontwerp maakt het mogelijk om op het perceel Hoge Neerstraat 2 rond de bestaande woning 11 nieuwe woningen te bouwen.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan Hoge Neerstraat 2 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl onder Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijkheid > Zienswijze indienen.

Etten-Leur, 24 november 2021