Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Klappenberg 12’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Klappenberg 12’ hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan de omzetting van een agrarische bestemming in een woonbestemming.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Klappenberg 12’ (NL.IMRO.0777.0166WPKLAPPENB12-3001), inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige bijlagen, liggen gedurende de periode 4 november 2021 t/m 15 december 2021 ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Klappenberg 12 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode 4 november 2021 t/m 15 december 2021 kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Klappenberg 12’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden om een zienswijze in te dienen.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 

Etten-Leur, 3 november 2021.