Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen reclamemast A58

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Herziening 1 Bedrijventerrein Vosdonk’ ten behoeve van de realisatie van een reclamemast ter hoogte van kilometerpaal 81.8 in Etten-Leur.

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen

Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de vervanging van de REWIN reclamemast aan de Nijverheidsweg, in afwijking van het bestemmingsplan ‘Herziening 1 Bedrijventerrein Vosdonk’.

Inhoud plan

De onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een reclamemast langs de A58 ter plaatse van de REWIN reclamemast aan de Nijverheidsweg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2022OG0647-01.

De reclamemast past niet in het huidige bestemmingsplan ‘Herziening 1 Bedrijventerrein Vosdonk’. Gebleken is dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het gemeentebestuur is daarom voornemens om af te wijken van het bestemmingsplan en om een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeenteraad heeft hiervoor in de vergadering van 23 juni 2020 besloten om een verklaring van geen bedenkingen (in ontwerp) af te geven. De aanvraag om omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

 

  1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Ter inzage

Het ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 23 november 2022 gedurende 6 weken, tot en met 5 januari 2023, ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.

Daarnaast zijn de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en overige stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl via ‘Inwoner > Bouwen en verbouwen > Omgevingsvergunningen (ter inzage) > Reclamemast A58’.

Zienswijze

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp-besluit omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen indienen.

  • Zienswijzen over de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA in Etten-Leur.
  • Zienswijzen over het ontwerp-besluit omgevingsvergunning dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA in Etten-Leur.

Eventuele zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, woensdag 23 november 2022