Verleende omgevingsvergunningen kappen van bomen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende drie omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, verleenden.

Verzenddatum besluit:                  21 november 2022

Intern kenmerk:                              2022OG0682-01

Omschrijving project:                   Het kappen van 45 gemeentelijke bomen  

Locatie:                                            Uit de jaarlijkse boomveiligheidscontrole is gebleken dat er 45 bomen gekapt dienen te worden ivm ziekte/dood. Op de gemeentelijke website staat een lijst met de locaties.

Verzenddatum besluit:                15 november 2022

Intern kenmerk:                            2022OG0630-01

Omschrijving project:                   Het kappen van 3 eiken

Locatie:                                             Uit boominspectie gebleken, dat de bomen dood of zeer slecht zijn. De bomen staan langs de N640 Hoevenseweg

Verzenddatum besluit:                 25 oktober 2022

Intern kenmerk:                             2022OG0543-01

Omschrijving project:                   Het kappen van 1 Linde

Locatie:                                            zijde Oranjelaan, herontwikkeling Nobelaer locatie

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.