Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Anna van Berchemlaan 2-4, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vast te stellen voor de nieuwbouw van appartementen langs de Anna van Berchemlaan. Het betreft appartementen die opgenomen zijn in het ontwerpbestemmingsplan ‘Anna van Berchemlaan 2-4’ (NL.IMRO.0777.0169AVBERCHEMLAAN2-2001).

 

Het ontwerpbesluit en het akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Anna van Berchemlaan 2-4.

 

Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het voornemen tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor Anna van Berchemlaan 2-4 een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijk> Zienswijze indienen.

 

Etten-Leur, 30 november 2022