Ontwerpbestemmingsplan ‘Anna van Berchemlaan 2-4’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Anna van Berchemlaan 2-4’  (NL.IMRO.0777.0169AVBERCHEMLAAN2-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Anna van Berchemlaan 2-4. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan ‘Anna van Berchemlaan 2-4’ en de onderzoeken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Anna van Berchemlaan 2-4’ heeft betrekking op de locatie Anna van Berchemlaan 2-4. Tot begin dit jaar was op deze locatie cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer gevestigd.  Het voormalige cultuurcentrum wordt momenteel gesloopt en de vrijkomende locatie wordt heringericht als woningbouwlocatie.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om in het plangebied 89 appartementen en 6 grondgebonden woningen te bouwen met de daarbij behorende voorzieningen zoals groen en parkeren. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan ‘Anna van Berchemlaan 2-4’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijk > Zienswijze indienen.

Etten-Leur, 30 november 2022