Ontwerpwelstandscriteria Anna van Berchemlaan 2-4, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan de algemene inspraakverordening Etten-Leur bekend dat gedurende de periode 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023 de ontwerpwelstandscriteria voor de woningen (appartementen en grondgebonden woningen) in het plangebied Anna van Berchemlaan 2-4 voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Anna van Berchemlaan 2-4. Deze criteria zijn het toetsingskader voor de welstandscommissie bij de beoordeling van de bouwplannen aan redelijke eisen van welstand. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over deze ontwerpwelstandscriteria een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl > Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijk > Zienswijze indienen.                                                                                                              

Etten-Leur, 30 november 2022