Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Zundertseweg 6’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor de gronden aan de Zundertseweg 6, gelegen op de hoek van de Zundertseweg en de Streek. Dit is het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 6’.

Deze bekendmaking betreft een vooraankondiging. Naar aanleiding hiervan is het niet mogelijk een reactie in te dienen. Er liggen ook geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over dit voornemen.

Via een afzonderlijke publicatie wordt bekend gemaakt op welk moment het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd met de mogelijkheid om reacties in te dienen. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen hierover persoonlijk bericht.

 

Etten-Leur, 30 november 2022