Ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Sprundelsebaan 91, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van het perceel Sprundelsebaan 91 (gedeeltelijk) te wijzigen. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van de agrarische bestemming ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning in een woon- en tuinbestemming. Het agrarische bouwvlak op het perceel wordt volledig verwijderd.

Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0113WPSPRUNDELSB91-2001) liggen gedurende de periode van donderdag 25 oktober 2018 tot en met woensdag 5 december 2018 in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Sprundelsebaan 91 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Sprundelsebaan 91 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Sprundelsebaan 91”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
www.etten-leur.nl > Alle onderwerpen > Gemeente Etten-Leur > Webformulieren overzicht > Zienswijze indienen

Etten-Leur, 24 oktober 2018