Ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden voor het verkeerlawaai vast te stellen voor de bouw van één vrijstaande woning aan de Hanekinderstraat 4. De woning is opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan ’Hanekinderstraat 4’.

Het ontwerp besluit, het aanvraagformulier en het akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 1 november tot en met 12 december 2018 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Hanekinderstraat 4 > algemeen.

Gedurende de periode van terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het voornemen tot vaststelling van hogere grenswaarden indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur (postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://www.etten-leur.nl/Web_formulieren/In_productie/Zienswijze_indienen)

Etten-Leur, 31 oktober 2018