Ontwerp bestemmingsplan Hanekinderstraat 4, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat tijdens de periode van 1 november tot en met 12 december 2018 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Hanekinderstraat 4’ (NL.IMRO.0777.0130HANEKINDERSTR4-2001) met bijhorende onderzoeken. Het ontwerpplan kan worden ingezien in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Hanekinderstraat 4 en de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op adres of code).

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hanekinderstraat 4’ heeft betrekking op een deel van het perceel ten noorden van de Hanekinderstraat 4. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één vrijstaande woning aan de Hanekinderstraat.

Gedurende de periode van ter inzageligging kan iedereen mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerp bestemmingsplan “Hanekinderstraat 4’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. ‘Zienswijze Hanekinderstraat 4’). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://www.etten-leur.nl/Web_formulieren/In_productie/Zienswijze_indienen)

Etten-Leur, 31 oktober 2018