Toezicht en handhaving

De toezichthouders van de gemeente Etten-Leur hebben verschillende taken. Een van die taken is de controle op strijdig gebruik. Dit constateren de toezichthouders zelf, maar vaak komt het voor dat omwonenden een klacht of verzoek om handhaving indienen. Omdat we niet alles tegelijk kunnen oppakken, kan het gebeuren dat we pas na enige tijd handhavend optreden. Ook al is het gebruik eerder vastgesteld.

Wat is strijdig gebruik?

In bestemmingsplannen is vastgelegd waarvoor gebouwen (en gronden) gebruikt mogen worden. Als bouwwerken of gronden anders gebruikt worden, bijvoorbeeld je woning als winkel of café, dan spreken we over strijdig gebruik. Tegen strijdig gebruik treden wij handhavend op. Als we handhavend optreden, onderzoeken we eerst of het gebruik legaliseerbaar is. Kunnen wij een vergunning verlenen?

Na dit onderzoek krijgt de overtreder van ons een brief wat hij moet doen. Bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of het strijdige gebruik staken. Doet de overtreder dit niet, dan leggen wij een handhavingsbesluit op. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke website onder Plannen bouwen en verbouwen → Handhaving.