Ontwerpbestemmingsplan Lage Donk 45 Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat tijdens de periode 3 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Lage Donk 45 (NL.IMRO.0777.0138LAGEDONK45-2001) met bijbehorende onderzoeken. Het ontwerpplan kan worden ingezien in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Lage Donk 45 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan Lage Donk 45 heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming in een verkeersbestemming voor het realiseren van een nieuwe toegangsweg naar het perceel Lage Donk 45.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan Lage Donk 45 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v Zienswijze Lage Donk 45). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier “Zienswijze indienen”.

Etten-Leur, 2 oktober 2019