Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 oktober

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • Het bestemmingsplan Van Bergenpark vast te stellen
  • Het bestemmingsplan Stationsplein 45 vast te stellen
  • Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019 vast te stellen
  • Kennis te nemen van het evaluatierapport Brede Scholen
  • De re-integratieverordening Participatiewet 2019 vast te stellen
  • Het voorstel over het indienen van een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2019 van het Werkplein Hart van West-Brabant vast te stellen
  • Een lid voor het Audit Committee Accountantscontrole in Etten-Leur te benoemen
  • Het voorstel over de begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking WBW en de wijziging van de GR ICT Samenwerking WBW vast te stellen
  • De verordening jeugdhulp gemeente Etten-Leur 2019 vast te stellen
  • Het voorstel over de afgifte van een Verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een Zonnepark aan de Bollendonkseweg vast te stellen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 22 oktober 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.