Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor de locatie Lage Donk 12 te wijzigen. Wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’ opgesteld.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’ (NL.IMRO.0777.0164WPLAGEDONK12-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige stukken ligt gedurende de periode van 14 oktober t/m 24 november 2021 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Lage Donk 12 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’ indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 13 oktober 2021