Vooraankondiging bestemmingsplan Partiële Herziening Buitengebied

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een bestemmingsplan in voorbereiding is. Het plangebied van de Partiële Herziening Buitengebied is grotendeels gelijk aan het plangebied van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en heeft daarmee betrekking op nagenoeg het hele buitengebied van Etten-Leur. Het gaat vooral om aanpassing van de regels. Dit plan heeft geen betrekking op nieuwe ontwikkelingen.

Met de herziening wordt de planregeling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ uit 2013 op een aantal punten aangepast en verduidelijkt naar aanleiding van de toetsingspraktijk van de afgelopen jaren. Ook wordt een aantal nieuwe beleidsinzichten in het bestemmingsplan verwerkt en worden de regels uit de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant in het bestemmingsplan vertaald.

Deze bekendmaking betreft een vooraankondiging. Naar aanleiding hiervan is het niet mogelijk een reactie in te dienen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over dit voornemen.

Via een afzonderlijke publicatie wordt bekend gemaakt op welk moment het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd met de mogelijkheid om reacties in te dienen.

Etten-Leur, 13 oktober 2021