Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Buitengebied

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode van 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Buitengebied’ (NL.IMRO.0777.0145PHBUITENGEBIED-2001) voor iedereen ter inzage ligt in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Partiële Herziening Buitengebied en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied van de Partiële Herziening Buitengebied is grotendeels gelijk aan het plangebied van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en heeft daarmee betrekking op nagenoeg het hele buitengebied van Etten-Leur. Het gaat vooral om beperkte aanpassing van de regels. Dit plan heeft geen betrekking op nieuwe ontwikkelingen. Met deze herziening wordt de planregeling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ uit 2013 op een aantal punten aangepast en verduidelijkt naar aanleiding van de toetsingspraktijk van de afgelopen jaren. Ook wordt een aantal nieuwe beleidsinzichten in het bestemmingsplan verwerkt en worden de regels uit de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant in het bestemmingsplan vertaald. Deze provinciale regels waren al van toepassing maar worden nu ook onderdeel van het bestemmingsplan.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Buitengebied’ indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen) onder vermelding van ‘Partiële Herziening Buitengebied’.

Etten-Leur, 27 oktober 2021