Ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’  (NL.IMRO.0777.0158BANKENST1921AB-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Bankenstraat 19-21a/21b. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’ en de onderzoeken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’ heeft betrekking op de locaties Bankenstraat 19, Bankenstraat 21 en Bankenstraat 21a/21b. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet o.a. in een beperkte vergroting en samenvoeging van de bouwvlakken van Bankenstraat 19, Bankenstraat 21 en Bankenstraat 21a/21b. Daarmee worden reeds aanwezige voorzieningen, zoals een inrit, parkeerterrein, opstelplaats voor containers en compostplaat binnen het bouwvlak gesitueerd. Verder wordt de regeling voor het bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van agrarische producten afgestemd op de huidige bedrijfsvoering.  

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl onder Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijk > Zienswijze indienen.

Etten-Leur, 19 oktober 2022