Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bierdragerspad’ Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 september 2018 het bestemmingsplan ‘Bierdragerspad’ (NL.IMRO.0777.0127BIERDRAGERSPAD-3001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit tot vaststelling met de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel en het bestemmingsplan ‘Bierdragerspad’ liggen gedurende de periode van 27 september tot en met 8 oktober 2018 voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Bierdragerspad. Ook zijn het raadsbesluit en het bestemmingsplan ‘Bierdragerspad’ raadpleegbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het bestemmingsplan ‘Bierdragerspad’ betreft het terrein in de achtertuinen van de Lange Brugstraat 27 en 31. Het plan voorziet in de bouw van twee aaneengesloten woningen, grenzend aan het Bierdragerspad. Bij de vaststelling is een geringe wijziging aangebracht aan de planverbeelding, namelijk een bouwdiepte van 15 meter voor het bouwvlak. Gedurende de periode van 28 september tot en met 8 oktober 2018 kan tegen het raadsbesluit van 3 september 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bierdragerspad’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijziging kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Etten-Leur, 26 september 2018