Vastgesteld bestemmingsplan Couperuslaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 september 2019 het bestemmingsplan Couperuslaan (NL.IMRO.0777.0139COUPERUSLAAN-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan Couperuslaan voorziet in de bouw van 4 appartementsgebouwen aan de Couperuslaan 18 te Etten-Leur.

Het besluit tot vaststelling, het bijbehorende raadsvoorstel, het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken liggen gedurende de periode 19 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Couperuslaan en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan tegen het raadsbesluit van 2 september 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan Couperuslaan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 18 september 2019