Ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Haansberg 41

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van het perceel Haansberg 41 (gedeeltelijk) te wijzigen. Het wijzigingsplan betreft de uitbreiding van de agrarische bouwvlak. Het bouwvlak wordt vergroot van 2800 m2 naar 6800 m2.

Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0122WPHAANSBERG41-2001) liggen gedurende de periode van donderdag 26 september 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Haansberg 41 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Haansberg 41 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Haansberg 41”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’. (https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 25 september 2019