Vastgesteld bestemmingsplan Loon- en grondwerkbedrijf De Regt, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 september 2020 het bestemmingsplan Loon- en grondwerkbedrijf De Regt (NL.IMRO.0777.0151LGWBDEREGT-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 24 september 2020 tot en met 5 november 2020 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Plannen, bouwen en verbouwen → Bestemmingsplannen → Loon- en grondwerkbedrijf De Regt. Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan Loon- en grondwerkbedrijf De Regt heeft betrekking op de bedrijfslocaties aan de Attelakenseweg 10B, Donkerstraat 33 en Hanekinderstraat 41. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfsvoering van het loon- en grondwerkbedrijf De Regt B.V. in Etten-Leur te optimaliseren. De vestiging van het bedrijf aan de Donkerstraat 33 wordt opgeheven. De bedrijfswoning en het bedrijfsgebouw krijgen een woonbestemming. De bedrijfsvoering aan de Attelakenseweg 10B wordt verbeterd door het buitenterrein uit te breiden ten behoeve van de opslag en stalling van dagelijks benodigde materialen, voer- en werktuigen. Tevens wordt de vorm van het bouwvlak veranderd zonder de totale oppervlakte van het bouwvlak te vergroten. Op de locatie aan de Hanekinderstraat 41 kunnen, naast de hier gevestigde akkerbouwtak van het bedrijf, materiaal, voer- en werktuigen van de hoofdvestiging aan de Attelakenseweg 10B gestald worden die niet dagelijks worden gebruikt. Gedurende de periode 25 september 2020 tot en met 5 november 2020 kan tegen het raadsbesluit van 7 september 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan Loon- en grondwerkbedrijf De Regt beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan hiertegen ook beroep instellen. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Etten-Leur, 23 september 2020