Vastgesteld bestemmingsplan Withof Complex, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 september 2020 het bestemmingsplan Withof Complex (NL.IMRO.0777.0150WITHOFCOMPLEX-3001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de ontsluiting van de parkeerkelder. De functieaanduiding ‘ontsluiting’ op de planverbeelding is verlengd. Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 24 september 2020 tot en met 5 november 2020 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Plannen, bouwen en verbouwen → Bestemmingsplannen → Withof Complex. Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan Withof Complex heeft betrekking op de gronden gelegen tussen Bisschopsmolenstraat 162 en 166 en achter de woningen Bisschopsmolenstraat 166 tot en met 174. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in het gebied 85 appartementen te bouwen met de daarbij behorende voorzieningen zoals groen en parkeren. Gedurende de periode 25 september 2020 tot en met 5 november 2020 kan tegen het raadsbesluit van 7 september 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan Withof Complex beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan hiertegen ook beroep instellen. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Withof Complex is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen het raadsbesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Etten-Leur, 23 september 2020