Vastgestelde hogere waarden Wet geluidhinder Withof Complex, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder op 28 juli 2020 hogere waarden wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor de nieuwbouw van appartementen aan de Bisschopsmolenstraat. Het betreft appartementen die opgenomen zijn in het bestemmingsplan Withof Complex (NL.IMRO.0777.0150WITHOFCOMPLEX-3001). Het besluit en het akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 24 september 2020 tot en met 5 november 2020  voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Withof Complex. Gedurende de periode 25 september 2020 tot en met 5 november 2020 kan tegen het collegebesluit van 28 juli 2020 tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder Withof Complex beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij burgemeester en wethouders een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Withof Complex alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op het collegebesluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Withof Complex is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen het collegebesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Etten-Leur, 23 september 2020