Omgevingsvergunning tijdelijke woningen Kalimba, Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Withofcomplex en omgeving’ ten behoeve van de realisatie van 21 tijdelijke woningen Kalimba 2 t/m 44 en een parkeergelegenheid op het grasveld achter Tamboerijn 9. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 2022OG0248-01.

 

Procedure

De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de vergadering van 7 juni 2022 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben van 28 juli 2022 tot en met 8 september 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. De ontwerpverklaring wordt daarmee tevens als definitieve verklaring van geen bedenkingen beschouwd. Op 16 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend.

 

Inzien omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 22 september tot en met 2 november 2022 ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Daarnaast is de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl via ‘Inwoner > Bouwen en verbouwen > Omgevingsvergunningen (ter inzage) > Tijdelijke woningen Kalimba’ en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0777.0174OVKALIMBA-3001.

 

Beroep

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van donderdag 22 september tot en met woensdag 2 november 2022 beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Voorts kunnen belanghebbenden – voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

 

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 PA Breda.

 

Etten-Leur, woensdag 21 september 2022