Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2013) inclusief de daarbij behorende herzieningen voor de locatie Zandspui 45 te wijzigen. Wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de doorontwikkeling van het bestaande agrarische bedrijf. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ opgesteld.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ (NL.IMRO.0777.0173WPZANDSPUI45-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige stukken ligt gedurende de periode van 22 september 2022 tot en met 2 november 2022 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zandspui 45 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 21 september 2022.