Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lochtsepad 13’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 13 september 2022 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lochtsepad 13’ gewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het uitbreiden van het bouwvlak van het op de locatie Lochtsepad 13 gevestigde glastuinbouwbedrijf naar 3,5 ha, waarvan 3 ha glasopstand.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lochtsepad 13’ (NL.IMRO.0777.0155WPLOCHTSEPAD13-3001), inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige bijlagen, liggen gedurende de periode 22 september 2022 tot en met 3 november 2022 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Lochtsepad 13 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode 23 september 2022 tot en met 3 november 2022 kan door een ieder tegen het besluit van 13 september 2022 tot gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lochtsepad 13’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 

Etten-Leur, 21 september 2022