Openbare besluitenlijst van B&W van 7 april 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 14 - 2022

Gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van het plan van aanpak Brabantse Jeugdbescherming

In 2021 is door de Brabantse gemeenten flink geïnvesteerd in de jeugdbescherming. Met voor Jeugdbescherming Brabant (JBB) een transformatievergoeding, compensatie huisvestingslasten, crisisorganisatie en verhoging van de tarieven voor alle gecertificeerde instellingen. De gemeenten besluiten een extra bijdrage toe te kennen aan JBB met als doel de kwaliteit, personeel en financiën te versterken. Hiermee zetten de gemeenten in op de kwaliteit van de jeugdbescherming en -reclassering. Ook is het een investering om te komen tot een toekomstbestendige organisatie, zodat onze jeugdigen met JBB kunnen rekenen op goede zorg en bescherming. 

Beantwoorden raadsvragen doorgang brandweer Cimbaalhof
Leefbaar Etten-Leur stelde vragen over de toegankelijkheid van de Cimbaalhof en omliggende straten voor de brandweer en andere huldiensten. Wij beantwoordden deze vragen.

Vaststellen definitief ontwerpplan inrichting voormalige schoollocatie Kompas
De inspraakperiode op het voorlopig ontwerpplan van de oude schoollocatie Kompas is afgelopen. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. Met het vaststellen van het eindverslag stelt het college het plan definitief vast. Het college informeert de gemeenteraad.

Aanschaf en implementatie module Leerlingenvervoer in ZorgNed
Gemeente Etten-Leur gaat de aanvragen voor leerlingenvervoer voortaan regelen via (de applicatie) ZorgNed. Via ZorgNed kunnen inwoners makkelijker hun aanvraag of wijzigingen voor het Leerlingenvervoer doorgeven aan de consulent Leerlingenvervoer van de gemeente. Met ZorgNed kan er meer mensgericht (cliëntgericht) gewerkt worden in plaats van zaakgericht (zoals gebeurt met de huidige applicatie). Dit komt onder andere omdat in ZorgNed eerdere aanvragen of vragen teruggevonden kunnen worden in het systeem, waardoor ouders beter en sneller geholpen kunnen worden. Dit mensgericht werken leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan de leerling. 

Nakomen toezegging 25 mei 2021
Wethouder de Weert gaf op 25 mei 2021, naar aanleiding van vragen van D66, aan erop toe te zien dat de door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) begrote incassokosten voor de precariobelasting terugvloeien naar de gemeente. Met deze brief wordt de raad hierover geïnformeerd.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college – week 14 2022

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

9-apr

10:30

Feestelijk moment/overhandiging jubileumboek

| 40 jarig jubileum molenaar ton Agterbos

Bisschopsmolen

Burgemeester

10-apr

15:00

Eventing Etten-Leur Wedstrijd en prijsuitreiking

Schuitvaartjaagpad, Etten-Leur

Wethouder Van Aert en wethouder Vrolijk

13-apr

11:45

Sponsorloop

Basisschool D’n Overkant

Burgemeester