Openbare besluitenlijst van B&W van 14 april 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 15 - 2022

BNG prepaid pinpassen voor Oekraïense vluchtelingen

Gemeente Etten-Leur draagt een steentje bij in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze mensen hebben huis en haard achter moeten laten en wonen nu in een voor hen vreemd land. Waar zij niet beschikken over een bankrekening. Om de vluchtelingen in staat te stellen betalingen per pin te doen, ondertekende de gemeente Etten-Leur een samenwerkingsovereenkomst en bestelformulier met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Om zo prepaid pinpassen te krijgen voor de Oekraïense vluchtelingen die in Etten-Leur verblijven. De formele bevestiging door dit collegebesluit sturen we achteraf aan de BNG.

 

Antwoordbrief aan Groenlinks nav vragen Zonnepark Vosdonk retentievijver

Het college heeft een antwoordbrief geschreven aan GroenLinks waarin het uitlegt dat een zonnepark op de retentievijver in Vosdonk (Middendonk) niet mogelijk is.

 

Antwoordbrief aan Duursaam E-L over retentie MIddendonk

De gemeente Etten-Leur ontving vragen van DuurSaam Etten-Leur over het plaatsen van zonnepanelen op de nog te realiseren waterberging in Middendonk. Met deze antwoordbrief licht het college het standpunt toe waarom dit niet mogelijk is.

 

Herzien speelplan de Keen

Het college heeft besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor speelplan De Keen. Zo blijft er aan beide kanten van de Vinkenbroek een speelplek. Wat er precies terugkomt, bekijkt de gemeente samen met buurtbewoners. Hiermee komt het college tegemoet aan de inspraakreacties op de actualisatie van het speelplan De Keen. De gemeenteraad ontvangt hierover een brief.

 

Bewonersbrief Kerkstraat

Enkele bewoners stuurden gezamenlijk een brief met vragen over het plan Van Bergenpark. Deze vragen gingen vooral over de aanleg van groen, de grondwaterstand en het vrijgeven van de parkeerruimte. Die beantwoordt het college met een brief.

 

Vaststellen Definitief Ontwerp en eindverslag onderhoud Paukeslag

Het college heeft het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp van het werk "onderhoud Paukeslag" vastgesteld. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding om het project gereed te maken voor uitvoering.

 

Huurovereenkomst Geldmaat Stationsplein

Het Stationsplein en de omgeving zijn de afgelopen jaren herontwikkeld. De huidige tijdelijke pinautomaat aan de Anna van Berchemlaan wordt verplaatst naar het Stationsplein. Hiermee faciliteren we Geldmaten in het centrum, Van Bergenplein en uiteindelijk ook bij het station.

 

Raadsbrief evaluatie beslistermijn SHV

Vorig jaar is de verordening Beslistermijn schuldhulpverlening vastgesteld. Het college zegde de raad toe om de doorlooptijd van het behandelen van de aanvragen schuldhulpverlening te monitoren. Dit een jaar lang. Doel hiervan is te bekijken of het nodig is de beslistermijn naar beneden bij te stellen om de inwoner sneller en beter te helpen. Het college brengt de raad met een brief op de hoogte over de doorlooptijden en adviseert de beslistermijn niet aan te passen.

 

Verstedelijkingsstrategie Regio Breda Tilburg

Het Rijk, de provincie, 4 waterschappen en 19 gemeenten trekken samen op in de verstedelijkingsopgaven van de Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT). Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang.

 

Stand van zaken onderwijshuisvesting

Samen met de schoolbestuurders zijn we bezig om een haalbare opzet uit te werken voor het beheer en onderhoud van de multifunctionele accommodaties in Etten-Leur. De belangrijkste vraag is hoe wij samen met de schoolbestuurders het eigendom, beheer en onderhoud naar de toekomst toe goed kunnen organiseren in Etten-Leur. Met een brief houden we de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

 

13 april

11:45

In ontvangstnemen cheque sponsorloop voor Oekraïne

Basisschool D'n Overkant

burgemeester + jeugdburgemeester

14 april

16:45

Bijwonen opening expo Meestervervalser Van Gogh

Van Goghkerk

wethouder De Weert

15 april

14:30

Familiedag Stichting Eigenwys & Anders

Markenland 96

wethouder Vrolijk

16 april

20:15

Iftar maaltijd

Turkse Moskee, Lambertusstraat 1

burgemeester en wethouder Vrolijk

19 april

16:00

Rondleiding De Rock door Alwel

Stationsplein

wethouder De Weert + ambtelijk ondersteuners

20 april

9:30

In ontvangst nemen plattegrond bij Toeristisch infopunt

Informatiepunt, Markt 4

wethouder De Weert

20 april

11:00

Opening Old Stars project

TC Etten, Hogeweg 17

wethouder Van Aert

20 april

15:30

Officieel moment Kloostervelden

Kloostervelden

wethouder De Weert

20 april

16:30

Roode Looper

De Nobelaer

College

20 april

19:30

Jongerenavond Surplus | Quiz over de ramadan

volgt

wethouder Vrolijk (bgm o.v.b.)

22 april

14:30

Onthulling Anjerperkjes (Veteranenstichting)

Heerma van Vossplantsoen

burgemeester