De openbare besluitenlijst college van B&W van 13 december 2018

Openbare besluitenlijst nr. 50 - 2018

Datum: 13 december 2018

Aangepaste ruimtelijke kaders plangebied Spoorzone Juvenaat

Het college stelt de gemeenteraad voor om gewijzigde ruimtelijke kaders vast te stellen voor de herontwikkeling van het plangebied Spoorzone Juvenaat. Dit zoals aangegeven in het raadsvoorstel en concept raadsbesluit. Daarnaast draagt het college de raad op om op basis van deze aangepaste kaders een nieuwe biedprocedure te starten.

Evaluatie proef GFT inzameling hoogbouw

Op 7 november 2017 stelde het college het plan van aanpak vast voor de proef ‘GFT inzameling hoogbouw’. Van 1 maart tot en met 30 september 2018 voerde de gemeente Etten-Leur deze proef uit. Het merendeel van de betrokken bewoners is positief en wil doorgaan met het scheiden van GFT. De proef toonde daarnaast aan dat GFT inzameling bij hoogbouw bijdraagt aan het verminderen van restafval. Het college neemt het evaluatierapport ‘Proef GFT inzameling hoogbouw’ voor kennisgeving aan. Daarbij zet het college de GFT inzameling bij de huidige hoogbouwlocaties ongewijzigd voort tot 31 december 2019. Vanaf 2020 voert de gemeente de GFT inzameling structureel in bij alle hoogbouwlocaties, als onderdeel van het project afval2020.

Pilot wijk-GGZ’er

Het college stemt in met het inzetten van de ontvangen subsidie van ZonMW voor de inzet van een wijk-GGZ’er in Etten-Leur en mee te doen aan de pilot.

Extra bijdrage Stichting Leergeld

Stichting Leergeld bereikte in 2018 meer kinderen dan de stichting vooraf had voorzien. De gemeentelijke bijdrage is daardoor niet toereikend om alle aanvragen in 2018 te honoreren. Daarom vroeg stichting Leergeld de gemeente om een extra bijdrage van €5.000,-. Het college kent stichting Leergeld deze extra bijdrage toe. De gemeente verstrekt dit met behulp van de extra middelen, die het Rijk beschikbaar stelde voor de bestrijding van armoede en schulden.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.