Openbare besluitenlijst van B&W van 10 december 2020

Openbare besluitenlijst nr. 50 - 2020

Datum: 10 december 2020

 

Knotten wilgen door vrijwilligers van de Stichting NME
Het college besluit om voor de komende drie jaar de vrijwilligers van Stichting Natuur- en Milieu Educatie Etten-Leur toestemming te geven wilgen te knotten en stamschot te verwijderen langs Laakse Vaart, fietspad De Opslag en Emmerweg.

 

Deelnotitie Omgevingsvisie bouwlocaties en wegvarianten

Burgemeester en wethouders brengen ter kennis van de gemeenteraad, de resultaten van de verschillende onderzoeken naar de aanleg van nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen en het verkeer daar omheen. Zij leggen dit voor aan de gemeenteraad voor een denkrichting. Met deze denkrichting willen burgemeester en wethouders het gesprek met inwoners, ondernemers en anderen voeren.

 

Bodembeleid PFAS-stoffen

Om de problematiek rondom de aanwezigheid van PFAS in de bodem op te lossen hebben de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant namens de colleges van B&W van de 57 deelnemende gemeenten de aanwezigheid van PFAS in de bodem onderzocht. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde waarden in de boven- en ondergrond voldoen aan de landelijke geactualiseerde tijdelijke achtergrondwaarden. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een Bodemkwaliteitskaart voor PFAS. Beleid voor grondverzet is in een Nota bodembeheer PFAS opgenomen. Het college van Etten-Leur besluit om de Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS vast te stellen. Voor hergebruik van grond in de deelnemende gemeenten houdt dit in dat niet meer apart op PFAS bemonsterd hoeft te worden.

 

Uitgangspunten bij het vaststellen van de kaders ruimtelijke herontwikkeling Anna van Berchemlaan 2-4

In aansluiting op de raad debatteert van maandag 30 november zijn de uitgangspunten voor de kaderstelling herontwikkeling Anna van Berchemlaan 2-4 vastgesteld.

 

Verkoopovereenkomst voor herontwikkeling Kompaslocatie
Op 23 juni jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om maximaal 43 sociale huurappartementen te bouwen. Daarnaast is er ruimte voor parkeren en groen. Met de lokale corporatie Alwel is een verkoopovereenkomst afgesloten voor de aankoop van gronden om de sociale huurwoningen te realiseren.

 

Reactie provincie op brief nieuwe woningbehoefte- en bevolkingsprognoses

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind oktober een reactie gestuurd naar de provincie over de nieuwe woningbehoefte- en bevolkingsprognoses. Kern van de reactie van het college is dat Etten-Leur volgens het nu bekende programma meer woningen wil bouwen dan waar de provinciale prognoses vanuit gaan. De provincie stelt voor de ambities van Etten-Leur te bespreken in het regionaal bestuurlijk overleg wonen en daar concrete afspraken te maken. De gemeente is hiermee akkoord.

 

Beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en sportieve instellingen

Het college beoogt met de beleidsregel om organisaties die geen beroep kunnen doen op steunregelingen voor hun doorlopende lasten en personeelslasten (en dus overal buiten de boot vallen) een vangnet te bieden voor het opvangen van een deel van deze kosten. Het college beoogt daarmee het bestaande lokale sociale, culturele en sportieve netwerk dat te maken heeft met de negatieve financiële gevolgen vanwege de Coronamaatregelen zoveel mogelijk in stand te houden. Daarbij gaat het vooral om de kleinere organisaties die door situatie in de problemen zijn gekomen en hun vaste lasten niet meer kunnen betalen een helpende hand te bieden.

 

 

Beleidskader beschermd wonen 2021-2025

De 10 gemeenten in de regio Breda werken samen rondom beschermd wonen. De gemeente Breda is sinds 2015 centrumgemeente voor deze taak. Per 2021 wordt beschermd wonen door gedecentraliseerd en wordt de gemeente Etten-Leur zelf inhoudelijk en financieel verantwoordelijk. De 10 gemeenten willen in ieder geval tot 2025 met elkaar samen blijven werken. De inhoudelijke basis voor deze samenwerking wordt geformuleerd in een beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021-2025.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.