Openbare besluitenlijst van B&W van 17 december 2020

Openbare besluitenlijst nr. 51 - 2020

Datum: 17 december 2020

 

 

Definitief aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse verzamelvoorzieningen voor restafval en oud papier- en karton en met GFT-behuizingen (fase 2)

Het college besluit 9 locaties definitief aan te wijzen voor plaatsing van ondergrondse containers voor de inzameling van restafval en oud papier en karton. En voor bovengrondse containerbehuizingen voor de inzameling van GFT-afval. De locaties zijn in de omgeving van diverse hoogbouwcomplexen waar nu de inzameling intern of extern plaatsvindt m.b.v. MACI’s. De toekomstige gebruikers en omwonenden worden hierover geïnformeerd.

 

Experiment gesloten coffeeshopketen

Het college informeert de gemeenteraad over de afwijzing van de aanvragen van twee hennepproductiefaciliteiten in Etten-Leur.

 

Elektrische voertuigen in parkeergarage

Het college besluit in de garage tekstborden aan te brengen om de gebruikers van elektrische laadpalen goed te informeren. Daarnaast komt er een voorziening voor noodsituaties. Daarmee worden de oplaadpunten op dat moment van de elektriciteit afgeschakeld. Ingrijpende maatregelen worden pas genomen als meer duidelijk wordt over de ontwikkeling rond de nieuwe wetgeving. Er worden geen extra laadpunten in parkeergarages aangebracht in afwachting van nieuwe wetgeving op dit gebied.

 

Vaststellen definitief ontwerpplan Pater Arnold Damenstraat en Cornelisstraat

De inspraakperiode op het ontwerpplan van de Pater Arnold Damenstraat en Cornelisstraat is afgelopen. Het ontwerpplan gaf inzicht in de definitieve inrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties en vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten.

Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerpplan af. Hierna werken we toe naar de uitvoering van het werk.

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2021

Het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021 vast te stellen.

 

Beleidsregels terugvordering

Op 1 januari 2020 is een onderdeel uit de wet Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) vervallen, waardoor o.a. voor het onderwerp ‘terugvordering’ teruggevallen wordt op de Participatiewet. Hierdoor is de terugvorderingsverplichting, bij het onterecht verstrekken van Bbz, gewijzigd in een terugvorderingsbevoegdheid. Met deze beleidsregels wordt er dus gebruikgemaakt van die bevoegdheid. Dat betekent dat een terugvordering van onterecht verstrekte Bbz, die is vertrekt na 1 januari 2020, weer op dezelfde wijze wordt uitgevoerd als daarvoor.

Daarnaast wordt met de beleidsregel de beslagvrije voet bij mensen in de bijstand verhoogd van 90%, naar 95%.

 

Informatiebrief bestuur Regionaal Werkbedrijf

De gemeenteraad wordt via een informatiebrief van het bestuur Regionaal Werkbedrijf op de hoogte gebracht van de gezamenlijke inspanningen van gemeenten, UWV, het onderwijsveld en werkgevers- en werknemersorganisaties om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.

 

 

 

Toezicht Wmo

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Om zorg te dragen voor een goede kwaliteit van deze ondersteuning, moet de gemeente een toezichthouder benoemen. Het college heeft besloten om voor 2021 de GGD West-Brabant te benoemen als deze toezichthouder.

 

Toezegging aan raad evaluatie tijdelijke verruiming terrassen

College informeert de raad over de evaluatie van de tijdelijke verruiming van de terrassen.

 

Subsidies 2021 & vaststelling 2019

Gemeente Etten-Leur stelt voor 2021 de subsidieplafonds vast en bepaalt de hoogte van de structurele subsidies. Door het jaar heen kunnen organisaties nog incidentele subsidies aanvragen.

Subsidie en andersoortige ondersteuning is een instrument om maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeente verstrekt dan ook ondersteuning en subsidie op het gebied van welzijn, zorg, wijk, sport, cultuur, toerisme & recreatie, enzovoorts. Voor het programma Wonen verstrekt de gemeente subsidie voor het in stand houden en restaureren van monumenten.

 

 

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.