Openbare besluitenlijst van B&W van 23 december 2020

Openbare besluitenlijst nr. 52 - 2020

Datum: 23 december 2020

 

Raadsbrief bluswatervoorzieningen

Het college informeert de raad over de voortgang aanpak bluswatervoorzieningen.

 

Aanscherping kaders/grenzen jeugdzorg aansluitend op bezuinigingsopdracht 2021

Om de gemeentebegroting 2021 sluitend te krijgen heeft het college vanuit de gemeenteraad de opdracht gekregen om op verschillende onderdelen bezuinigingen door te voeren. Zo ook voor het onderdeel jeugdzorg. Om die bezuiniging te realiseren is het noodzakelijk dat het college de grenzen en kaders van de jeugdzorg verder aanscherpt. Dit is beschreven in een memo die door het college is vastgesteld.

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Per 1 januari is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Gemeenten worden hierin verplicht om bij verordening te bepalen binnen welke termijn de gemeente, na het eerste gesprek over de hulpvraag, moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. In deze verordening is die termijn op maximaal 8 weken gesteld.

 

DVO Regio West-Brabant 2020

Het college stemt in met de brief over de kosten van de Dienstverleningsovereenkomst in het jaar 2020 en verstuurt deze aan Regio West-Brabant.

 

Vervanging verkeersregelinstallatie Bredaseweg – Oostpoort

De verkeersregelinstallatie op het kruispunt Bredaseweg - Oostpoort is verouderd. Het risico op uitval wordt daardoor groter, met mogelijk verkeershinder tot gevolg. Daarom vervangen we onder andere de aansturingskast en de verkeerslichten door nieuwe techniek. Door de aanpak van de installatie is deze bedrijfszeker en voldoet aan de moderne uitgangspunten.

 

Vaststellen notitie gevolgen en voorwaarden uittreding Bergen op Zoom uit ICT WBW

Het college heeft de notitie voorwaarden en gevolgen uittreding gemeente Bergen op Zoom uit de Gemeenschappelijke Regeling ICT samenwerking West Brabant West vastgesteld.

 

Verzoek om extra bijdrage voor de opvang van zwerfdieren

Het dierenasiel Breda kampt met een structureel begrotingstekort en heeft gevraagd om een extra bijdrage van €15.000,- per jaar voor de opvang van zwerfdieren. Vanwege de financiële situatie van de gemeente is voor dit jaar geen extra bedrag vrijgemaakt. Er zal bekeken worden of dit voor 2021 wel mogelijk is.

 

Geldmaat in stadskantoor

Het aantal pinautomaten in het centrum van Etten-Leur is de afgelopen jaren steeds minder geworden. Omdat het college particulieren en ondernemers in het centrum wil faciliteren is besloten om een Geldmaat te plaatsen aan de buitenkant van het stadskantoor. doel is om deze Geldmaat in het 1e kwartaal van 2021 te plaatsen. Op dit moment onderzoeken we of ook in het stadskantoor een Geldmaat Plus te realiseren is, die tijdens kantooruren bereikbaar is.

 

Beleidsregels PGB Jeugdhulp en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels PGB Jeugdhulp met daarin het gewijzigde tarief voor pgb sociaal netwerk/informele zorg en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Etten-Leur 2021 vastgesteld.

 

Eenmalige tijdelijke uitbreiding wijk-GGZ'er

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een eenmalige, tijdelijke uitbreiding van de inzet van de wijk-GGZ'er. Sinds 2019 is er in Etten-Leur een wijk-GGz'er actief. De wijk-GGz'er is een medewerker van GGz Breburg met kennis over en ervaring met mensen met psychische problematiek en/of verward gedrag. Door Corona neemt de behoefte aan de inzet van de wijk-GGz'er toe en is een eenmalige tijdelijke uitbreiding van de wijk-GGz'er noodzakelijk.

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.