Openbare besluitenlijst van B&W van 16 december 2021

Prestatieafspraken met Alwel en HBV jaarschijf 2022

Jaarlijks maken Alwel, HBV en de gemeente, prestatieafspraken die betrekking hebben op onder andere de bouw van en verdeling en verduurzaming van huurwoningen door Alwel. Partijen hebben een akkoord bereikt over de afspraken waar ze in 2022 mee aan de slag gaan.

Perspectief wonen en woningbouw 2022 sub regio Breda

Gemeenten van de sub regio Breda en de Provincie Noord-Brabant stellen jaarlijks een zogeheten 'Perspectief wonen en woningbouw' vast. Het Perspectief voor 2022 wordt tijdens een overleg op 10 december vastgesteld. Het college stemt in met het Perspectief en informeert de raad hierover.

Inkoopstrategie niet-vrij-toegankelijke zorg West-Brabant West 2023 e.v.

Per 1 januari 2023 verlopen de contracten voor de niet-vrij-toegankelijke zorg Jeugdhulpregio West-Brabant West. Om een nieuw inkooptraject op te starten is er een inkoopstrategie opgesteld. Daarin worden onze ambities verwoord en geven we aan wat we van onze contractpartners verwachten. We doen dit samen met onze partners, zetten in op kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor ouders en jeugdigen. 

Brief gemeenteraad over toezegging monitoring participatie

Op 20 september 2021 zegde wethouder Ger de Weert toe om de participatie bij projecten te monitoren. Het college vraagt de gemeenteraad in een brief om deze toezegging te wijzigen. Het college wil eind 2022 rapporteren over de werking van de Routeplanner en de participatie bij projecten tot dan toe. Dan is een aantal projecten geëvalueerd. Met het presidium wordt binnenkort de behandeling van startnotities participatie en communicatie tussentijds geëvalueerd.

Onderzoek maaiwerkzaamheden in eigen beheer

Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de memo over het mogelijk uitvoeren van de maaiwerkzaamheden aan het openbaar gebied in eigen beheer. Zij besluit deze werkzaamheden vooralsnog niet in eigen beheer te gaan uitvoeren, maar over te laten aan de markt.

Adviesrecht raad en participatieplicht onder de Omgevingswet

Het is aan het college om een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeenteraad kan vooraf categorieën van gevallen aanwijzen waarin hij gebruik wil maken van zijn adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA's). Dat is dan een bindend advies aan het college. Dit adviesrecht komt in de plaats van de huidige verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Ook kan de gemeenteraad in bepaalde gevallen participatie verplicht stellen. Die gevallen moeten vooraf worden vastgesteld. 

Delegatiebesluit wijzigen omgevingsplan

Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid vaststelling van delen van het omgevingsplan te delegeren aan burgemeester en wethouders. Met behulp van deze mogelijkheid kunnen de huidige wijzigingsbevoegdheden uit de bestemmingsplannen onder de nieuwe wet nog steeds worden toegepast door burgemeester en wethouders.

Transformatievergoeding en tegemoetkoming huisvestingslasten Jeugdbescherming Brabant

In juni 2021 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het ter beschikking stellen van een transformatievergoeding voor Jeugdbescherming Brabant (JBB). Hiervoor diende JBB wel een herstelplan op te stellen dat aan bepaalde voorwaarden voldeed. Het herstelplan is ingediend en goedgekeurd door de Jeugdautoriteit. De overige jeugdhulpregio’s in Brabant hebben ingestemd met het herstelplan en zal overgaan tot uitbetalen van de transformatievergoeding. Ook West-Brabant West zal tot betaling overgaan.  

Daarnaast heeft JBB te maken met onevenredige hoge huisvestingslasten doordat zij bij de decentralisatie van de Jeugdwet verantwoordelijk werden voor huurovereenkomsten met bovenmatige huurlasten. Om JBB tegemoet te komen zijn er afspraken gemaakt dat, wanneer zij de huisvestingskosten niet konden betalen, de jeugdhulpregio’s zouden bijdragen in de huisvestingskosten. 

Vaststellen ‘Regionaal beleidskader 2022 tot en met 2025 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant’

We werken als gemeenten in West-Brabant samen aan de Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA), gericht op het eerder en beter in beeld krijgen, stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Hiertoe hebben we een Gemeenschappelijke Regeling (GR) ingesteld waarin de onderlinge samenwerking is vastgelegd. De gemeente Breda is aangewezen als centrumgemeente. Door het beleidskader vast te stellen is het beleid op het terrein van GIA en het Meldpunt crisiszorg voor de jaren 2022 tot en met 2025 op hoofdlijnen vastgelegd. 

Aanwijzen toezichthouder Wmo

De gemeente zorgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. In het kader van de Wmo hebben gemeenten de taak om toe te zien op de naleving van wat bij of krachtens de Wmo is geregeld. Het college van burgemeester en wethouders moet daartoe toezichthouders aanwijzen. Voor 2022 wijst het college van burgemeester en wethouders GGD West-Brabant aan als toezichthouder Wmo.

Addendum anterieure overeenkomst Realisatie Zonnepark Bollendonkseweg

Het college besluit de bijlage bij de anterieure overeenkomst vast te stellen. In het afgelopen jaar is tussen ontwikkelaar en gemeente regelmatig overleg geweest over deze overeenkomst. Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd en in een bijlage gezet. Hier mee wordt beter aangesloten op provinciale regelgeving dat een zonnepark 25 jaar geëxploiteerd mag worden.

Plan van aanpak Omgevingsplan

Op 1 januari 2030 moet de gemeente, op grond van de Omgevingswet, één omgevingsplan voor haar gehele grondgebied hebben. In het Plan van Aanpak wordt een eerste koers en richting uitgezet voor het opstellen van een omgevingsplan.  

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.